Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Zgłoś kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Dodano: 30.09.2015 | Autor: Sektor 3 Słubice


rdppwlDo 8 października 2015 r. można zgłaszać kandydatów na członków do kolejnej kadencji RDPP Woj. Lubuskiego. Kandydatów można zgłaszać w jednym z 11 obszarów. Mogą to robić organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dpiow).

Jedna organizacja/podmiot może zgłosić maksymalnie dwie kandydatury do dwóch różnych obszarów. Zgłoszenia dokonywane są za pomocą kart zgłoszeniowych. Do zgłoszeń obowiązkowo należy załączyć:

1) imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 5 innych organizacji/podmiotów lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,
2) oświadczenie kandydata:
a) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
b) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
d) o zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym,
e) o wyrażeniu zgody na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej do 8 października 2015 r. na adres e-mail: rada.pozytku@lubuskie.pl.

 1.  I.            Obszary kandydowania do Rady oraz liczba jej członków:

1)         1 członek w ramach obszaru obywatel w rodzinie, obejmującego zadania w zakresie:

a)       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b)       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c)       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

d)       działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

2)       1 członek w ramach obszaru Polak i polskość, obejmującego zadania w zakresie:

a)         podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b)         działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

c)         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

d)         pomocy Polonii i Polakom za granicą;

e)         działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

f)          promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

3)       1 członek w ramach obszaru ochrona zdrowia, obejmującego zadania w zakresie:

a)         ochrony i promocji zdrowia;

b)         działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)       1 członek w ramach obszaru przeciwdziałanie wykluczeniu, obejmującego zadania w zakresie:

a)         działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b)         promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

c)         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

d)         upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

5)       1 członek w ramach obszaru prawa człowieka, obejmującego zadania w zakresie:

a)         działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

b)         upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

6)       1 członek w ramach obszaru nauka, edukacja, rozwój, obejmującego zadania w zakresie:

a)              działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

b)              nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7)       1 członek w ramach obszaru kultura fizyczna, obejmującego zadania w zakresie:

a)              wypoczynku dzieci i młodzieży;

b)              wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8)       1 członek w ramach obszaru turystyka i ekologia, obejmującego zadania w zakresie:

a)              ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

b)              turystyki i krajoznawstwa;

9)       1 członek w ramach obszaru bezpieczeństwo publiczne, obejmującego zadania w zakresie:

a)              porządku i bezpieczeństwa publicznego;

b)              obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

c)              ratownictwa i ochrony ludności;

d)              pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;

e)              przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

10)   1 członek w ramach obszaru współpraca obywatelska, obejmującego zadania w zakresie:

a)              działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b)              działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

11)   1 członek w ramach obszaru aktywność pomocowa i wsparcie III sektora, obejmującego zadania w zakresie:

a)              działalności charytatywnej;

b)              promocji i organizacji wolontariatu;

c)              działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 1. II.            Termin i warunki przesyłania zgłoszeń:
  1. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje oraz podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego na podstawie wzoru „Karty zgłoszenia kandydata
   na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego”.

Zgłoszenie kandydata, o którym mowa musi zawierać:

1)         dane organizacji/podmiotu, potwierdzające ich uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:

a)    nazwę organizacji/ podmiotu,

b)    dane kontaktowe organizacji/ podmiotu,

c)    numer KRS lub numer innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego,

2)         imię i nazwisko zgłoszonego kandydata,

3)         obszar działalności kandydata,

4)         wskazanie doświadczenia kandydata w danym obszarze,

5)         oświadczenie organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa lubuskiego,

6)         miejscowość, datę, pieczęć oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu do reprezentowania organizacji/podmiotu.

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)              imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 5 innych organizacji/podmiotów lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,

2)              oświadczenie kandydata:

a)    o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

b)    o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

d)    o zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym,

e)    o wyrażeniu zgody na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Oświadczenie, rekomendacje, o których mowa wyżej mają charakter obligatoryjny.

 1. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 8 października 2015 r. w wersji elektronicznej na adres:rada.pozytku@lubuskie.pl.
 2. Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów
  w różnych obszarach.
 3. Zgłoszenia złożone po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca ma 7 dni od dnia wysłania powiadomienia na usunięcie błędów lub uzupełnienie braków. Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail poczty elektronicznej,
  z której przesłano zgłoszenie kandydata. Nie usunięcie błędów lub braków w terminie
  o którym mowa wyżej, powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

Po zakończeniu procesu weryfikacji wymogów formalnych, lista zgłoszonych kandydatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Do pobrania:

1)       uchwała nr 58/702/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

2)       regulamin trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

3)       karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

4)       imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

5)       oświadczenia kandydata.