Witaj gość!

Wizytówka organizacji

inkubatorNGO :: Wizytówka organizacji

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

Siedziba:

 • Gmina: Górzyca
 • Adres siedziby: Ul. 1 Maja 1B (pierwsze piętro), 69-113 Górzyca
 • Czas urzędowania:
 • Preferowany sposób kontaktu:
 • Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych: Nie

Rejestry

 • KRS: 0000260311
 • REGON: 080116648
 • NIP: 598-15-78-243
 • Status organizacji pożytku publicznego: Tak

Władze organizacji

 • Zarząd:

  PIOTR CHARA PREZES ZARZĄDU
  JOLANTA BIENIARZ SEKRETARZ
  GRAŻYNA OLEKSIAK CZŁONEK ZARZĄDU
  LEONARD PIETROW CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
  TADEUSZ KULCZYŃSKI DARIUSZ WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Ekonomia społeczna

 • Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie
 • Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego: Nie

O nas

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty powstała w 2006 roku jako efekt realizacji schematu I Programu Leader+. W sensie wewnątrzstrukturalnym Fundacja jest organizacją wyjątkową w regionie, jej struktura bowiem zapewnia możliwie szeroki dialog społeczny. Jest to związane z poprzednimi i bieżącymi projektami surowo wymagającymi zbliżonych udziałów procentowych i licznie reprezentowanych wszystkich sektorów życia publicznego w strukturach organizacji. W roku 2006 Fundacja rozpoczęła na terenie pięciu gmin (Witnica, Słońsk, Górzyca, Słubice i Cybinka) realizację schematu II Programu Leader +.
Wszystkie działania zmierzały do poprawy jakości życia na wsi. Budżet projektu wynosił 746 970 zł. 07 maja 2009 roku efekty działań wymienionego projektu zostały docenione przyznaniem nagrody specjalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie "Siedem Cudów Funduszy Europejskich". W maju 2009 roku Fundacja rozpoczęła realizację osi IV PROW, zobowiązującą do wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009 - 2015. Budżet projektu wynosi 8 550 552 zł.

MISJA FUNDACJI

"Krajobraz jest ukochanym obliczem matki ojczyzny. Im piękniejszy jego widok tym silniej kochać będziemy ojczyznę…Nie tylko stawiając posągi wychowujemy ludzi, ale także szanując kamienie ziemi rodzinnej."
John Ruskin (1819-1900)

Dzisiejsi mieszkańcy terenów przygranicznych zachodniej Polski – powojenni osadnicy ze wschodu i ich potomni – przez długie lata z przyczyn geopolitycznych i mentalnych mieli utrudnioną możliwość wykształcenia w sobie poczucia jedności ze swoją nową ziemią. Zawierucha wojenna przerwała im długą tradycję w kultywowaniu spuścizny po przodkach. Dodatkowo wysiedleni niemieccy gospodarze zabrali ze sobą wiedzę (i często szacunek niestety) o dotychczasowej ojczyźnie. Czynnikiem utrudniającym przypisanie właściwej wartości tej ziemi stała się także peryferyjna lokalizacja względem krajowych aglomeracji i ośrodków naukowych, uchodząc w ten sposób społecznej uwadze. Bliskość granicy państwa także wprowadzała, zwłaszcza w minionej epoce Polski Ludowej, dodatkowe utrudnienia w eksploracji. Okoliczności te istotnie przeszkadzały w budowaniu wizerunku tej ziemi opartego o rzeczywiste wartości przyrodnicze i kulturowe. Niewielka wiedza zaś utrudnia do dziś mieszkańcom budowę właściwej więzi emocjonalnej ze swoją ziemią. Stosunkowo słabo wykształcone poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Nadodrza stanowi barierę w pełnym i kompleksowym wykorzystaniu jego potencjału do rozwoju regionu.

Od kilku ostatnich lat obserwowany jest wzrost zainteresowania problematyką o tematyce regionalnej. Budzi się przekonanie, że bez wiedzy o regionie trudno o integrowanie się z jego problemami, trudno też o pożądany rodzaj związku emocjonalnego zwanego lokalnym patriotyzmem, będącego zarazem nieodzownym preludium skutecznych, przekonywujących działań promocyjnych oraz – co równie istotne (a może nawet bardziej) – radości życia na łonie swej małej ojczyzny!

Rodzące się wśród gospodarzy regionu zrozumienie potrzeby gruntownego zgłębienia i „odkrycia” dla szerszego grona niezwykłych walorów swej małej ojczyzny oraz zrozumienie konieczności podjęcia wielu działań na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na potencjale przyrodniczo-kulturowym doprowadziło do powołania Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty.

Z przyjemnością zapraszam

Piotr Chara, Prezes FZDOW

Obszary działań

Nauka, kultura, ekologia
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego