Witaj gość!

Wizytówka organizacji

inkubatorNGO :: Wizytówka organizacji

Siedziba:

 • Gmina: Słubice
 • Adres siedziby: ul. T. Kościuszki 1 69-100 Słubice
 • Czas urzędowania:
 • Preferowany sposób kontaktu:
 • Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych: Nie
 • Adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 1 69-100 Słubice

Rejestry

 • KRS: 0000170878
 • REGON: 211281984
 • NIP: 598-15-41-754
 • Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Władze organizacji

 • Zarząd:

  JOANNA MARIA KOPCZYŃSKA PREZES
  MARZENA DOROTA SŁODOWNIK ZASTĘPCA PREZESA

Ekonomia społeczna

 • Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie
 • Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego: Nie

O nas

Ochrona dziedzictwa kulturowego wymaga trwałego zaangażowania wielu podmiotów i środków. Misją naszej Fundacji jest pokazywanie społeczeństwu, jak istotną rolę spełniają w naszym otoczeniu materialne i niematerialne dobra kultury oraz w jaki sposób możemy je chronić i zachowywać dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej Fundacji!
http://dobrokultury.org/
https://www.facebook.com/dobro.kultury.1

Obszary działań

Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo

Celami Fundacji są:
- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza ochrona architektonicznych, krajobrazowych, archeologicznych i innych dóbr kultury w Europie, szczególnie na pograniczu polsko-niemieckim;
- badania naukowe dotyczące dóbr kultury oraz popularyzacja dóbr kultury;
- rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny i krajobrazowy;
- ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury;
- wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym;
- wspieranie turystyki kulturalnej;
- wzmacnianie wymiany interkulturalnej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ochrony dóbr kultury;
- badanie i diagnozowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zabytków i różnorodności dziedzictwa kulturowego;
- dbanie o pamięć i wspieranie porozumienia między narodami
- kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe
(2)
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez tworzenie, przeprowadzanie, monitorowanie i wspieranie projektów zwłaszcza w następujących obszarach:
- prace konserwatorskie
- wykopaliska archeologiczne
- badania naukowe
- działalność edukacyjna
- doradztwo
- wydawanie ekspertyz
- dokumentacja
- współpraca z młodzieżą
- organizowanie imprez kulturalnych i naukowych
- organizowanie wystaw
- działalność wydawnicza
- współpraca z mediami
(3)
Fundacja działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania zasobów naturalnych.

Aktualności dodane przez organizację