(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach

Dodano: 20.08.2016 | Autor: Sektor 3 Słubice


uwaga.png3 września 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Dokumenty będą obowiązywały do otwartych konkursów ofert ogłoszonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory dokumentów jest wynikiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego z 2015 roku.

Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)
– wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.
Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Co się zmieniło?
– opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,
– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,
– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,
– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.

Tekst rozporządzenia oraz nowe wzory ofert w formie edytowalnej znajdziecie na stronie poradnika portalu ngo.pl.

Share