Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Konkursy ofert Zarządu Województwa Lubuskiego

Dodano: 30.12.2015 | Autor: Sektor 3 Słubice


logo_lubuskie_WZZarząd Województwa Lubuskiego ogłosił trzy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2016 r. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki w obszarach: kultury fizycznej, kultury i turystyki regionalnej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2016 roku w obszarze kultury fizycznej.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich
  • w różnych kategoriach wieku przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników
  • w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
  • promocję województwa lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Kwota przewidziana na wsparcie zadań wynosi 1 400 000 zł.
Termin składania ofert w konkursie upływa 13 stycznia 2016 r.
Oferty należy składać w w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty na realizację zadania publicznego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2016 roku w zakresie kultury i turystyki regionalnej.

Na zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalności wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, zaplanowano 71 700 zł.

Na zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., zaplanowano 47 500 zł.

Termin składania ofert w konkursie upływa 20 stycznia 2016 r.
Oferty należy składać w w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty na realizację zadania publicznego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na zadanie: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny, przeznaczono kwotę 300 000 zł.

Termin składania ofert w konkursie upływa 21 stycznia 2016 r.
Oferty należy składać w w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty na realizację zadania publicznego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.