Witaj gość!

Podgląd aktualności

inkubatorNGO :: Podgląd aktualności

Działaj Lokalnie – nabór wniosków 2016

Dodano: 04.04.2016 | Autor: Sektor 3 Słubice


dzialaj_lokalnieDo 14 maja inicjatywy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego mogą ubiegać się o dotacje w wysokości 6 tys. zł. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. W tym roku o środki mogą ubiegać się organizacje i grupy z terenów gmin: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Cybinka, Górzyca, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Rzepin, Słońsk, Słubice i Witnica. Do podziału czeka 55 tys. zł.

Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach „Działaj Lokalnie” w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników ODL stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.

W Programie Działaj Lokalnie IX tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Konkurs adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
  • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2016 r. i nie później niż do 31 grudnia 2016 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie IX to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 %wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać do 14 maja 2016 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR OFERT (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach www.dl.fundacjacp.org lub telefonicznie pod nr 61 82 92 791 oraz 603 110 837.

Pliki do pobrania: